takaisin    
 

Etusivulle
Vesihanke
Kyläsuunnitelma
Kylä- ja matkailu-
  hanke
Yhteystiedot

Tiedotteet

 

   

 

Tiedote


Leppälahteen on perustettu vuonna 2003 Leppälahti – Savio vesihuolto-osuuskunta. Osuuskunnan tarkoituksena on tarjota asukkaille puhdasta vettä kaikissa olosuhteissa ja samalla huolehtia osakkaidensa jätevesien johtamisesta paineviemärilinjaa pitkin kunnan verkostoon. Osuuskunnan tehtävänä on muutenkin kehittää Leppälahden aluetta ja parantaa vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia.
 
Leppälahden alueelle alkaa vuoden 2004 syksyllä valtakunnallisestikin todella merkittävä vesihuoltohanke, jota hallinnoi Keski-Suomen ympäristökeskus ja Leppälahti - Savio vesihuolto-osuuskunta. Valtion tulo- ja menoarvioesityksessä osoitetaan vuosina 2004 – 2005 vesihuoltohankkeelle yhteensä 440 000 euroa. Vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen myötä Leppälahden ja Savion alueille rakentaminen ja kaavoittaminen helpottuu todella huomattavasti.
 
Ilman Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja Jyväskylän maalaiskunnan myöntämää avustusta osuuskunnan vesihuoltohankkeen toteuttaminen taloudellisesti olisi mahdotonta. K-S ympäristökeskus myöntää haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeisiin vesihuoltoavustusta noin 15 – 20 % kustannusarviosta. Myös maalaiskunta myöntää hankkeelle avustusta
25 % kustannusarviosta. 
 
Keskimääräiset kustannukset vesi- ja viemäriliittymän osalta ovat olleet Keski-Suomen alueella noin 6 000 €/kiinteistö (36 000 mk/kiinteistö). Kustannusten takaisinmaksuajan ollessa esimerkiksi reilut kymmenen vuotta, kokonaiskustannus on noin 35 – 40 €/kk/kiinteistö (200 – 230 mk/kk/kiinteistö). Jokaisella on vielä mahdollisuus vaikuttaa kustannusten minimoimiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän liittyjiä, sitä halvemmat liittymiskustannukset. Kustannuksista esimerkkinä voidaan mainita kiinteistökohtaisen jätevesien imeytyskentästön rakentamisen kustannusarviohinta 
noin 5 045 € (30 000 mk).
 
Vuonna 2001 on tullut uusi vesihuoltolaki, jossa on entistä tiukemmat vaatimukset kiinteistöjen jätevesien käsittelystä. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että vain 90 –luvun lopulla rakennetut jätevesijärjestelmät täyttävät määräykset. Uuden vesihuoltoasetuksen astuessa voimaan vuoden 2003 aikana jätevesien käsittelyä koskevat määräykset tiukkenevat entisestään. Vapaa-ajanasunnoilla ja vakituisesti asuttavilla kiinteistöillä on niin sanottu 10 vuoden siirtymäaika, jonka aikana jätevesien käsittely on hoidettava lain ja asetuksen vaatimalle tasolle. 
 
Mikäli maalaiskunta muuttaa vesilaitoksen toiminta-alueen kattamaan koko vesiosuuskunnan suunnittelualueen, niin kaikkien kiinteistöjen on liityttävä vesihuoltolaitoksen vesi- ja /tai jätevesiverkostoon. 

Kiinteistöillä on mahdollisuus toimittaa hakemus Jyväskylän maalaiskunnalle vesihuoltolaitoksen verkosta vapauttamiseksi.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä vesihuoltolain 11§:n mukaan, jos 
 

  1. Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi.
  2. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
  3. Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä tai jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Olisi ensiarvoisen tärkeää, että jo hankkeen alkuvaiheessa tiedettäisiin mahdollisemman tarkkaan liittyjien määrät kustannusarvioiden ja avustushakemusten tekemiseksi, sillä jälkiliittyjät ovat huomattavasti kalliimpia kuin varsinaiset. Jälkiliittyjille ei saada enää avustuksia maalaiskunnalta eikä K-S ympäristökeskukselta. 
 
Lisätietoja asiasta antaa: 
Kalevi Katajisto, puh: 0400 643 660
Hannu Muurikainen, puh: 0400 938 054
 
Alla oleva kaavake pyydetään palauttamaan täytettynä sähköpostitse osoitteella: leppalahtivosk@gmail.com 
Myös kielteisen kaavakkeen palauttaminen on tärkeää !!!!

Leppälahden vesihuolto-osuuskunta

Kalevi Katajisto                   Hannu Muurikainen